طراحی سایت

تبلیغ سایت های فیشینگ در صفحه اینفلوئنسرها !

تبلیغ سایت های فیشینگ در صفحه اینفلوئنسرها !

بعضی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی این روزها خیلی راحت به تبلیغ سایت هایی می پردازند که بسیاری از آنها فیشینگ هستند و کاربران با ورود به این سایت ها و پرداخت هزینه، ممکن است متحمل ضررهای زیادی شوند.

28 مرداد 1399