تغییر کاربری 150 ﻫﮑﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز

به گزارش راوه بلاگ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ 140 ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز روستای ﺑﻬﺎر در ﻣﺸﻬﺪ ﺻﻮرت ﮔرفت.

تغییر کاربری 150 ﻫﮑﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز

اﻣﯿﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻬﺪ در گفت و گو با خبرنگار از ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی های ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی 150 ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺎغ وﯾﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﺼﻮر ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم، ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه شد.

او اﻓﺰود: وﻓﻖ ماده 2 ﺗﺒﺼﺮه 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ اراﺿﯽ، ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ از اراﺿﯽ اﺳﺖ که ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ و سایر اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎربری ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد، ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻬﺪ ادامه داد: ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺮا در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻣﯽ نمایند.

طهماسبی بیان نمود: در روزهای اﺧﯿﺮ تیم های ﮔﺸﺘﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در روﺳﺘﺎی ﺑﻬﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح، اﻗﺪام و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزی 140 ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺎحتی ﺑﺎﻟﻎ بر150 ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 99 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾن 140 ﻗﻄﻌﻪ 005 ﻗﻄﻌﻪ در روﺳﺘﺎی زاک ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 2 ﺗﺒﺼﺮه 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎربری اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ف. ح

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 15 مرداد 1400 بروزرسانی: 15 مرداد 1400 گردآورنده: raveblog.ir شناسه مطلب: 765

به "تغییر کاربری 150 ﻫﮑﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییر کاربری 150 ﻫﮑﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید